Upozornění rodičům

Od 1. 4. 2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku).

Tato pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů

Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem

U pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)

Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci (pozn. nemá ale právo podepsat souhlas s výkonem)

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 sankciovatelné, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč

Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření a dohodnout optimální postup.

Sportovní prohlídky

Podle vyhlášky č.391/2013 dochází ke změně ve vystavování potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu. U výkonostních sportovců (děti, účastnící se sportovních soutěží na krajské úrovni) je nutno před vstupní a dle uvážení i před pravidelnou prohlídkou absolvovat EKG vyšetření. Provede dětský kardiolog Dr.Koditek v Ústí nad Orlicí – telefon 465 324 153 nebo dr. Vacovský ve Svitavách – telefon 461 569 270.

S výsledkem se dítě objedná do ordinace ke klinickému vyšetření v rozsahu běžné preventivní prohlídky. Před vyšetřením je třeba, aby rodiče vyplnili dotazník k odhalení rizik náhlé srdeční smrti u sportovce (k dostání u nás v ordinaci). U dětí do 15 let je nutné, aby potvrzení převzal zákonný zástupce.

Potvrzení ke studiu na SŠ a VŠ

Vzhledem ke změně legislativy je nutné, aby formulář přihlášky ke studiu byl řádně vyplněný (adresa školy, kód vzdělávacího oboru, iniciály studenta atd..) Z kapacitních důvodů nejsme schopni potvrzení o zdravotním stavu vystavit na počkání, bude k vyzvednutí druhý den proti podpisu.